اصلاح بند ۳ تصویبنامه درخصوص میزان تخفیف واگذاری سهام

متعلق به دولت در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

اصلاح بند ۳ تصویبنامه درخصوص میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ هيأت وزیران درخصوص "اصلاح بند ۳ تصویبنامه درخصوص میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس"، طی نامه شماره ۱۱۹۲۵ در تاریخ ۹۹/۰۲/۱۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

نظرسنجی

دریافت متن کامل